Onderzoek: Gebruikers en bronhouders tevreden over de BRO

Gepubliceerd 11 juli 2024

Dit jaar zijn gebruikers en bronhouders van de BRO weer bevraagd over het uitvoeren en gebruiken van de basisregistratie. Uit het onderzoek blijkt dat zij de BRO met een ruime voldoende beoordelen. Ook beschouwen zij de BRO als waardevol. Het beheer van de BRO zou volgens bronhouders meer prioriteit moeten krijgen. Gebruikers vinden de kwaliteit van gegevens uit de verschillende domeinen en de modellen over het algemeen goed. Er zijn ook wensen om nieuwe registratieobjecten in de BRO op te nemen. De communicatie vanuit de BRO wordt goed gewaardeerd, evenals het werk van de Servicedesk.

BRO scoort ruim voldoende

Het programma BRO onderzoekt regelmatig hoe bronhouders en gebruikers de voortgang, uitvoering en het gebruik van de basisregistratie ervaren. In de afgelopen jaren is de bekendheid van de BRO toegenomen, is de inhoud van de BRO uitgebreid met meer nieuwe registratie-objecten en is het gebruik van de BRO toegenomen. Het onderzoek laat zien dat de tevredenheid van gebruikers, ondanks deze ontwikkelingen, stabiel gebleven sinds 2021. Bronhouders geven de BRO een 6,8 en gebruikers een 6,9. Een mooi cijfer voor een basisregistratie in opbouw. Ter vergelijking: in 2021 scoorde de BGT met een 6,8 iets lager.

Naast het geven van een rapportcijfer is gebruikers ook gevraagd naar de toegevoegde waarde van de BRO. Driekwart van de gebruikers vinden de verbetering van de informatievoorziening naar burgers waardevol. Ook zijn ze tevreden over de efficiëntere voorbereiding van project en de vermindering van risico’s en faalkosten bij de uitvoering van projecten. Iets minder dan de helft van de gebruikers is het ermee eens zij door het gebruik van de BRO beter in staat zijn om bestuurlijke ambities te realiseren.

Infographic onderzoek BRO 2024

Kwaliteit uit gegevens goed beoordeeld

Bijna alle gebruikers zijn positief tot neutraal over de kwaliteit van gegevens uit het domein bodem- en grondonderzoek. Ook over de grondwatermonitoring-gegevens zijn de meeste gebruikers positief tot neutraal.  Alle BRO-modellen worden over het algemeen goed gewaardeerd. Ten opzichte van 2021 worden met name de Geoformologische kaart en de Bodemkaart beter beoordeeld. Het model grondwaterspiegeldiepte, die ook goed gewaardeerd wordt, laat de meeste ruimte voor verbetering zien.

Behoefte aan uitbreiding gegevens

Meer dan de helft van de gebruikers heeft behoefte aan uitbreiding van de BRO. Welke gegevens zij graag terugzien in de BRO, is uiteenlopend. Enkele voorbeelden die worden genoemd zijn gegevens in bebouwde gebieden, geotechnische modellen en niet gesprongen explosieven/archeologie.

BRO en bestuurlijke thema’s

De BRO wordt voor diverse toepassingsgebieden gebruikt. Deze toepassingsgebieden lopen uiteen, maar de belangrijkste is duurzame energie (29 %). Ook het opstellen van de visie op de ondergrond (26 %), klimaatadaptatie (26 %), stedelijk ontwikkeling (24 %) en vergunningverlening (22 %) worden genoemd.

Gegevens uit het domein Bodem-en grondonderzoek en de modellen worden het meest toegepast. Gegevens uit het grondwatergebruik en de mijnbouwwet, die vanaf 1 juli 2022 in de BRO zitten, worden veel minder gebruikt.

Rol BRO-coördinator

Er zijn relatief veel bronhouders die aangeven dat het beheer van de BRO binnen de eigen organisatie te weinig prioriteit krijgt. Ten opzichte van 2021 ervaren meer bronhouders voldoende steun vanuit het management om hun taken als BRO-coördinator goed te kunnen uitvoeren. Opvallend is dat bijna een derde van de bronhouders aangeeft te weinig tijd te hebben om hun taken als BRO-coördinator uit te voeren.

Communicatie gewaardeerd

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid over de verschillende communicatiemiddelen groot is. Alle communicatiemiddelen worden goed tot zeer goed beoordeeld. Grootste waardering is er voor de BRO’tjes, op de voet gevolgd door de praktijkvoorbeelden, de website en het YouTube-kanaal. De gebruikers en bronhouders zijn vooral bekend met de website, de nieuwsbrief, de LinkedIn-pagina, de bijeenkomsten en de BRO'tjes.

Ook de BRO Servicedesk wordt goed beoordeeld. In het overgrote deel van de gevallen was men tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van de medewerkers.

Vervolg

Bronhouders en gebruikers hebben in het onderzoek aangegeven welke verbeteringen zij zien en wat zij missen. Het programma BRO verwerkt deze informatie momenteel en kijkt samen met TNO en WENR hoe dienstverlening en producten verder verbeterd kunnen worden.